Naczysławki

Sołectwo położone około 5 km w linii prostej od Koźla. Wcześniejsze znane z zapisów nazwy miejscowości Naczysławki i Nacisłowki. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1300r. W 1719r. Naczysławki nabył Franz Josef von Schultzendorf, który w 1741 został pierwszym starostą powiatu kozielskiego. Dokumenty z 1830 roku potwierdzają istnienie we wsi wiatraka. W 1861r. we wsi i w majątku były 42 prywatne domy mieszkalne i 25 budynków gospodarczych. Majątek zajmował 1544 morg. 394 morg ziem uprawnych dzieliło między sobą 3 rodziny chłopskie. W 1926 roku ostatnim posiadaczem majątku były Rudolf Engel oraz jego małżonki Elizabeth. 15 marca 1945r. Naczysławki zostały zajęte przez Armię Czerwoną. W roku 1928 wybudowano w Naczysławkach szkołę, dziś już nie istniejącą - dzieci uczęszczają do szkoły w Długomiłowicach.